Per a realitzar la reclamació prèvia prevista en aquest sistema, Caixa Rural Benicarló posa a la seua disposició els següents canals als quals podrà dirigir-se:

· Personalment: qualsevol oficina de la nostra Entitat.

· Correu electrònic: clausulasuelo.sac@caixabenicarlo.es

· Correu Postal:
     Servei d'Atenció al Client (Servei Especialitzat Clàusula Sòl)
   CAIXA RURAL BENICARLÓ
   Avda. Joan Carles I nº 18
   12.580 - BenicarlóL'objecte del Servei Especialitzat de clàusula sòl és establir un procediment àgil que permeta la ràpida resolució de les reclamacions a l'efecte de l'establiment de les accions que faciliten la possible devolució, en cas que procedisca, de les quantitats satisfetes pel consumidor a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl, contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària la prestatari persona de la qual física siga un consumidor en els termes arreplegats en el Reial decret-llei 1/2017.

El Servei Especialitzat se situa dins del Servei d'Atenció al Client de l'Entitat, amb l'objecte que l'anàlisi s'efectue d'una manera més ràpida, i es puga donar un tractament específic i diferenciat pel que fa a altres reclamacions rebudes per l'Entitat.

Les persones que s'ha establert atenguen aquest Servei Especialitzat compten amb la suficient experiència i coneixements en la resolució de reclamacions, tant judicials com a extrajudicials, i estan familiaritzades amb els sistemes d'informació de l'Entitat, la qual cosa va possibilitar una major agilitat.

Els components del Servei i el seu responsable establiran l'organització interna que resulte més eficaç per a resoldre les reclamacions, així com per a marcar els criteris respecte a les solucions a aportar a cadascuna de les reclamacions.

El Servei té l'obligació d'atendre i resoldre les reclamacions de la clàusula sòl presentades pels clients consumidors.

Una vegada presentada una reclamació al Servei, aquest té l'obligació de justificar la seua recepció al Reclamant a l'efecte del còmput de terminis.

Si la petició s'entenguera que no és procedent, es comunicaran les raons en què es motiva la decisió del Servei Especialitzat. En aquest cas es donarà per conclosa la reclamació.

Si la petició s'entenguera que és procedent, el Servei Especialitzat efectuarà un càlcul de la quantitat a retornar i remetrà al client una comunicació desglossant aquest càlcul.

El termini màxim perquè el consumidor i l'entitat arriben a un acord i es pose a la disposició del primer la quantitat a retornar serà de tres mesos a explicar des de la presentació de la reclamació. A l'efecte de que el consumidor puga adoptar les mesures que estime oportunes, s'entendrà que el procediment extrajudicial ha conclòs sense acord::

  a) Si l'entitat de crèdit rebutja expressament la sol·licitud del consumidor.

  b) Si finalitza el termini de tres mesos sense comunicació alguna per part de l'entitat de crèdit al consumidor reclamant.

  c) Si el consumidor no està d'acord amb el càlcul de la quantitat a retornar efectuat per l'entitat de crèdit o rebutja la quantitat oferida.

  d) Si transcorregut el termini de 3 mesos no s'ha posat a la disposició del consumidor de manera efectiva la quantitat oferida.


Igualment li informem que les devolucions acordades poden generar obligacions tributàries en els termes establerts en el citat Reial decret-llei 1/2017 i seran comunicades a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Una vegada convinguda la quantitat a retornar, es podran acordar l'adopció de mesures compensatòries diferents de la devolució en efectiu. En aquest cas el client tindrà un termini de 15 dies per a manifestar la seua conformitat o no amb les mateixes.

Les parts no podran exercitar entre si cap acció judicial o extrajudicial, incloent reclamacions davant el Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya en relació amb l'objecte de la reclamació durant el temps en què aquesta se substancie.

El client podrà adoptar les mesures que estime oportunes una vegada haja conclòs el procediment extrajudicial per qualsevol de les causes indicades amb anterioritat.

Si la reclamació haguera sigut presentada amb anterioritat a la data d'implantació del sistema de reclamació previ (la que s'indica a l'inici del present document), el referit termini de tres mesos comença a comptar des d'aquesta data d'inici.