GOVERN CORPORATIU I POLÍTICA DE REMUNERACIONS
(Norma 60 de la Circular 2/2016, del Banc d'Espanya)

 

1.- Estatuts Socials

2.- Reglaments i Normes Internes dels Òrgans de Govern

      1. Reglament de la Comissió mixta d'Auditoria i Riscos

      2. Reglament del Comitè de Remuneracions i Nomenaments

      3. Codi de Bon Govern del Consell 

3.-Estructura Organitzativa: Línies de responsabilitat, funcions i prevenció de conflictes d'interès

      1.- Estructura Organitzativa de l'Entitat: Organigrama

      2.- Línies de Responsabilitat i funcions

      3.- Criteris prevenció Conflictes d'Interès

4.- Procediments Interns en relació amb els riscos 

      1. Procediments identificació, mesurament, gestió i control de riscos 

      2. Procediment de comunicació interna de Riscos 

      3. Procediments administratius i comptables 

5.- Consell Rector 

      Quadre Consellers

6.- Comitè de Nomenaments i Remuneracions 

      Document explicatiu

7.- Comitè d'Auditoria i Riscos -Director Unitat de Riscos 

      Document explicatiu

8.- Col·lectiu identificat i Política de remuneracions 

9.- Avaluació de la idoneïtat

      Procediment avaluació idoneïtat