El 4 de desembre de 2009, va entrar en vigor la Llei de Serveis de Pagament. Llei que trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva sobre serveis de pagament en el mercat interior del Parlament Europeu i del Consell (Directiva 2007/64/CE).

Consulte aquesta guía per a més informació.