Què és MiFID?

La MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) és una directiva europea que regula la prestació de serveis d'inversió i, per tant, afecta directament a la forma en què les entitats de crèdit o empreses d'inversió informen, assessoren o venen productes financers a seus clients o potencials clients. Aquesta directiva està vigent des de l'1 de novembre del 2007.

MiFID IIés la Directiva 2014/65, que es basa en la millora de les regles ja adoptades per MiFID i la seva entrada en vigor és el 3 de gener de 2018.


PER A MÉS INFORMACIÓ --> AQUÍ

 

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

-Política d' execució

Descriu les mesures adoptades pel Banc per intentar obtenir el millor resultat possible per a les operacions dels nostres clients. Amb l'entrada en vigor d'MiFID II, anualment, publicarem els principals intermediaris i centres d'execució que transmeten ordres de clients per a cada classe de producte financer, així com informació sobre la qualitat d'execució obtinguda.

Política de mejor ejecución de Derivados

Política de mejor ejecución de Renta Variable

Política de mejor ejecución de Derivados y Productos Estructurados

Política de mejor ejecución de Renta Fija

 

-Política d' incentius

Informa de l'existència, naturalesa i quantia de les comissions, honoraris o beneficis no monetaris que Banc Cooperatiu pot rebre o bé pagar a tercers. Per tal de proporcionar una major claredat sobre el cobrament o pagament d'incentius li indicarem la seva quantia prèviament a la contractació de l'operació. Quan no sigui possible determinar el seu import exacte, es facilitarà un mètode de càlcul o una estimació de la quantia. En aquest cas, se li comunicarà posteriorment l'import exacte.

Política de incentivos


-Política de conflictes d'interès

La Caixa compta actualment amb mesures i procediments per detectar, prevenir o, si s'escau, gestionar els possibles conflictes d'interès que poguessin sorgir en la prestació dels seus serveis. En cas de no ser suficient, el Banc li revelarà la naturalesa general, l'origen dels conflictes d'interessos i les mesures adoptades per mitigar aquests riscos abans d'actuar.

Política de conflictos de interés


-Principals criteris del procedimient per a la prestació de serveis d'inversió

Principales criterios del procedimiento para la prestación de servicios de inversión

 

-Principals Centres d'Execució (RTS 28)

D'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2017/576 de la Comissió es mostra document adjunt, on apareix la identitat dels principals centres d'execució en termes del volum de negociació en què s'han executat les ordres dels nostres clients.

Principlas Centres d'Execució 2017

Principals Centres d'Execució 2018

Principals Centres d'Execució 2019