Convocatòria d'Assemblea General Ordinària

 

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat i de conformitat amb el que legalment i estatutàriament s’ha establit, es convoca a tots els socis de Caixa Rural Benicarló S. Coop. de Crèdit V. per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, el dia 15 de juny de 2017, a les 20:30 hores en primera convocatòria i a les 21:00 hores en segona, en aquesta ciutat, en l'Auditori Pedro Mercader, situat en el carrer València s/n, a fi de tractar els diferents punts del següent

ORDRE DEL DIA

1.- Informació sobre el nomenament del nou Director General.

2.- Examen de la gestió social. Aprovació, si és procedent, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i de l'informe de gestió, així com la proposta de distribució del resultat, tot això corresponent a l'exercici 2016.

3.- Pla d'inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2016, així com el pressupost per a 2017. Sol·licitar autorització perquè el Consell Rector aplique, provisional i proporcionalment, el pla d'inversions per a 2018 en els mesos que transcórreguen del citat any fins que s'aprove per l'Assemblea General l'habilitat per a 2018.

4.- Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació d'Estatuts socials, després de la modificació realitzada la passada Assemblea General Ordinària i les observacions rebudes del IVF, a fi d'adaptar-los a la legislació aplicable a les entitats de crèdit sobre supervisió i solvència. Delegació en favor del President, Secretari i Director General de l'entitat perquè qualsevol d'ells, de forma indistinta, puga elevar a públic el present acord.

5.-Autorització per a l'adquisició d'aportacions a capital pròpies, tenint en compte les restriccions i limitacions que preveu la normativa legal per a les accions de la banca privada, en particular la Llei de Societats de Capital, a l'efecte de cobrir eventuals desemborsaments de capital per sota del mínim estatutari.

6.- Nomenament dels auditors de comptes.

7.- Ratificació de l'acord adoptat pel Consell Rector per a la participació de Caixa Rural Benicarló en la constitució de l'Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit.

8.- Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen, si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes expressats en la convocatòria. 

9.- Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que exigisquen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquests acords i, si escau, per a aclarir, completar, esmenar o modificar els mateixos -previ acord col·legiat de l'òrgan rector- en quants termes siguen oportuns i/o necessaris per a la seua perfecció i completa efectivitat. 

10.- Aprovació immediata de l'acta per la pròpia Assemblea o, en defecte d'açò, designació de dos socis -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el President, dins dels 15 dies següents. 

Benicarló a 15 de maig de 2017.
El President del Consell Rector
Vicente París Forés

Nota: D'acord amb el que disposen els articles 26 i 34 del Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i l'article 18 del Reial Decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels Estatuts Socials amb les modificacions proposades pel Consell Rector, així com l'informe justificatiu d'aquesta reforma estatutària, i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a disposició dels socis al domicili social de l'entitat (Av. Joan Carles I, nº 18), on podran ser examinats de 10:00 a 12:00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com a l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.