Tota la informació.

Volem facilitar als nostres clients la informació sobre la moratòria del deute hipotecari

El dia 18 de març es va publicar el Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, on es detallen els passos a seguir per a sol·licitar la moratòria del deute hipotecari i la documentació necessària per a acreditar la situació de vulnerabilitat.

Aquesta moratòria, implicaria l'ajornament automàtic tant del capital i interessos durant el període d'un mes, amb caràcter prorrogable.

Qui pot sol·licitar la moratòria?

Pots acollir-te a la citada moratòria sempre que disposes d'un préstec hipotecari destinat a l'adquisició d'habitatge habitual, immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupen els empresaris i professionals, així com habitatges diferents de l'habitual en situació de lloguer, quan el propietari persona física haja deixat de percebre la renda arrendatícia des de l'entrada en vigor de l'Estat d'alarma, i et trobes en els supòsits de vulnerabilitat econòmica a causa del COVID-19, establerts en el citat Reial decret llei 8/2020 i Reial decret llei 11/2020

Sempre que:

  • Aquells clients, persones físiques, que passen a una situació de desocupació o en cas de ser empresari o professional, patisca una caiguda substancial en les seues vendes o ingressos, de més del 40%.
  • El conjunt d'ingressos mensuals de la unitat familiar*  el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria no supere tres vegades el IPREM mensual (1.613,52 €). Aquesta xifra pot ampliar-se en supòsits de fills o majors de 65 anys a càrrec, o membres de la unitat familiar amb discapacitat superior al 33%.
  • La quota hipotecària més despeses i subministraments bàsics resulte superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
  • I que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la càrrega hipotecària sobre la renda familiar haja augmentat més d'un 30%.
*S'entén per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seua edat, que residisquen en l'habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que residisquen en l'habitatge.

Quina documentació és necessari aportar?

  • Si eres treballador per compte d'altre necessitaràs, per a acreditar la teua situació de desocupació, el Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figure la quantia del subsidi rebut.
  • Si eres treballador per compte propi, necessitaràs el certificat de cessament d'activitat expedit per l'Agència Tributària.
  • En totes dues situacions i de manera addicional hauràs de presentar:

- Llibre de família.
- Certificat d'empadronament de les persones que habiten la llar, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors. Es pot sol·licitar per correu electrònic al Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i pagar la taxa corresponent en els nostres caixers automàtics les 24 h. (efectiu en bitllets o targeta) o bé per la passarel·la web: www.ajuntamentdebenicarlo.orgwww.caixabenicarlo.es
- Declaració de discapacitat en el cas que siga al·legada per a algun membre.
- Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar que acredite la titularitat de béns.
- Escriptura de compravenda de l'habitatge.
- Contracte d'arrendament d'habitatge no habitual (en cas de sol·licitar moratòria del deute hipotecari per a préstecs d'habitatge en lloguer).
- Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits.

Quin és el termini de sol·licitud i la duració de la moratòria?

  • Es tracta d'una moratòria que comporta la suspensió del deute hipotecari durant el termini de tres mesos, encara que pot ser ampliada per Acord del Consell de Ministres
  • La sol·licitud pot presentar-se des del 19 de març i fins a 15 dies després de la fi de vigència del Reial decret llei 8/2020.

Quan s'aplicarà la moratòria?

Una vegada s'haja presentat la sol·licitud i tinguem tota la documentació, es procedirà a la seua implementació efectiva en un termini màxim de 15 dies.

Responsabilitat del sol·licitant

Perquè les ajudes es dirigisquen a tots aquells que les necessiten el RDL estableix que el deutor que s'haguera beneficiat de les mesures de moratòria sense reunir els requisits previstos en la norma, serà responsable dels danys i perjudicis que s'hagen pogut produir, així com de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures de flexibilització, sense perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre al fet que aquesta conducta poguera donar lloc. L'import dels danys, perjudicis i despeses no serà inferior al benefici indegudament obtingut pel deutor per l'aplicació de la norma.

També incorrerà en responsabilitat el deutor que, voluntària i deliberadament, busque situar-se o mantindre's en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d'obtindre l'aplicació d'aquestes mesures.

Com ho sol·licite?

Per a sol·licitar la moratòria pots posar-te en contacte amb la teua oficina