Moratòria contractes sense garantia hipotecària

Coneix si pots sol·licitar la suspensió temporal de les obligacions dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària

Amb data 1 d'abril de 2020, s'ha publicat en el BOE Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

El citat RDL inclou una sèrie de mesures conduents a procurar la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades de tot préstec o crèdit sense garantia hipotecària que estiguera vigent a la data d'entrada en vigor del citat Reial decret, quan estiga contractat per una persona física que es trobe en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la crisi del COVID-19.

Aquesta suspensió, implicaria l'ajornament automàtic tant del capital i interessos durant el període de tres mesos, amb caràcter prorrogable, no reportant tampoc cap mena d'interés, ni ordinari ni de demora.

Puc acollir-me?

Pots acollir-te a la citada suspensió sempre que disposes d'un préstec o crèdit sense garantia hipotecària vigent a la data d'entrada en vigor del RDL 11/2020 i que sigues persona física que es trobe en els supòsits de vulnerabilitat econòmica a causa del COVID-19, establits en l'article 16 del citat Reial decret llei 11/2020 i que són els següents:

  1. Treballadors que passen a estar en situació de desocupació, o en el cas d'empresaris o professionals, patisquen una pèrdua d'ingressos o caiguda de vendes per damunt del 40%.
  2. El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar* no superen en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria el límit de tres vegades el IPREM mensual (1.613,52 €). Aquesta xifra podrà ampliar-se en el cas de fills o persones majors de 65 anys a càrrega en la unitat familiar, així com en els supòsits on algun membre de la unitat familiar tinga declarada discapacitat superior el 33%, situació de dependència o incapacitat permanent.
  3. El total de les quotes hipotecàries de les operacions de préstec destinades a l'adquisició d'habitatge habitual, immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupen els empresaris i professionals, així com habitatges diferents de l'habitual en situació de lloguer, quan el propietari persona física haja deixat de percebre la renda arrendatícia des de l'entrada en vigor de l'Estat d'alarma, més les despeses i subministraments bàsics resulte igual o superior al 35% dels ingressos nets que perceba el conjunt de la unitat familiar.
* S'entén per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seua edat, que residisquen en l'habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que residisquen en l'habitatge.

Quan la puc sol·licitar?

Pots presentar la teua sol·licitud des d'aquest dimecres 1 d'abril i fins a un mes després de la fi de la vigència de l'estat d'alarma. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa corresponent.

Quina documentació he d'aportar?

La documentació que hauràs d'entregar és la següent:

  • La Sol·licitud de suspensió de les obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària, on es detalla la informació necessària que has d'aportar (certificat de desocupació, llibre de família, etc.) d'acord amb l'indicat en el RDL11/2020.
  • Declaració responsable, on confirmes que compleixes amb els supòsits de vulnerabilitat econòmica ocasionats pel COVID-19, anteriorment indicats.
  • Declaració responsable, en cas de no aportar algun dels documents sol·licitats pel RDL11/2020 en relació amb els supòsits de vulnerabilitat econòmica.

Referit a com obtindre les Notes simples del Registre de la propietat, et facilitarem un document amb els passos per a la seua obtenció sense necessitat d'acudir a les oficines.

Respecte a l'obtenció del certificat d'empadronament a Benicarló pots sol·licitar-lo per correu electrònic al Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i pagar la taxa corresponent en els nostres caixers automàtics les 24 h. (efectiu en bitllets o targeta) o bé per la passarel·la web: www.ajuntamentdebenicarlo.org o www.caixabenicarlo.es. Per a altres localitats contacta telefònicament amb el teu ajuntament.

Quant temps tardaran a respondre la meua sol·licitud?

Una vegada ens faces arribar la teua sol·licitud, tenim un termini màxim de 15 dies per a donar-te una resposta. Ens podrem en contacte quan hàgem revisat la documentació.

Com la sol·licite?

Per a sol·licitar la moratòria pots posar-te en contacte amb la teua oficina habitual

Tens algun dubte?

Si tens dubtes sobre la sol·licitud de la moratòria, per favor contacta amb la teua oficina habitual.