Tota la informació sobre les moratòries.

Et facilitem tota la informació per si et trobes o no en situació de vulnerabilitat per a poder sol·licitar la moratòria legal del teu préstec hipotecari o consum, inclosos en els RD-L 8/2020 i 11/2020.

 

MORATÒRIA HIPOTECÀRIA

El dia 18 de març es va publicar el Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, on es detallen els passos a seguir per a sol·licitar la moratòria del deute hipotecari i la documentació necessària per a acreditar la situació de vulnerabilitat.

Aquesta moratòria, implica l'ajornament automàtic tant del capital i interessos durant el període d'un mes, amb caràcter prorrogable.

ACCEDEIX A LA INFORMACIÓ

 

MORATÒRIA NO HIPOTECÀRIA

Amb data 1 d'abril de 2020, s'ha publicat en el BOE el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

El citat RDL inclou una sèrie de mesures conduents a procurar la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades de tot préstec o crèdit sense garantia hipotecària que estiguera vigent a la data d'entrada en vigor del citat Reial decret, quan estiga contractat per una persona física que es trobe en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la crisi del COVID-19.

Aquesta suspensió, implica l'ajornament automàtic tant del capital i interessos durant el període de tres mesos, amb caràcter prorrogable, no reportant tampoc cap mena d'interés, ni ordinari ni de demora.

CONEIX ACÍ si pots sol·licitar la suspensió temporal de les obligacions dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària

 

MORATÒRIA SECTORIAL

Addicionalment, en línia amb les iniciatives dutes a terme per les altres associacions bancàries Caixa Benicarló s'ha adherit a l'acord sectorial promogut per la Unacc per a que les entitats puguem facilitar l'ajornament d'operacions de finançament dels nostres clients. Es tracta d'una mesura voluntària i complementària a les aprovades pel Govern.

Per a saber com sol·licitar-la i la documentació necessària, pots ACCEDIR AL DOCUMENT ADJUNT o informar-te en la teua oficina habitual.