CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat i de conformitat amb el que legalment i estatutàriament s’ha establert, es convoca a tots els socis de Caixa Rural Benicarló S. Coop. de Crèdit V. per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, el dia 22 de juny de 2022, a les 20:30 hores en primera convocatòria i a les 21:00 hores en segona, en aquesta ciutat, en l'Auditori Pedro Mercader de Benicarló, situat en el carrer València s/n, a fi de tractar els diferents punts del següent

ORDRE DEL DIA

1.- Examen de la gestió social. Aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i de l'informe de gestió corresponents a l’exercici 2021.

2.-Proposta i aprovació, si és procedent, de l'aplicació del resultat de l'exercici 2021.

3.- Pla d'inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar, si és procedent, la liquidació del pressupost de 2021, així com el pressupost per a 2022. Sol·licitar autorització perquè el Consell Rector aplique, provisional i proporcionalment, el pla d'inversions per a 2023 en els mesos que transcórreguen del citat any fins que s'aprove per l'Assemblea General l'habilitat per a 2023.

4.- Aprovació de la política de remuneracions dels membres titulars del Consell Rector.

5.- Elecció per a la renovació estatutària de membres titulars del Consell Rector, Suplent i Comissió de Recursos.

6.- Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen, si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes expressats en la convocatòria. 

7.- Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que exigisquen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquests acords i, si escau, per a aclarir, completar, esmenar o modificar els mateixos -previ acord col·legiat de l'òrgan rector- en quants termes siguen oportuns i/o necessaris per a la seua perfecció i completa efectivitat. 

8.- Aprovació de l'acta de la sessió o, si és procedent, designació de dos socis -amb els seus suplents- per l'Assemblea per a aquesta aprovació.

 

Benicarló a 16 de maig de 2022.

El President del Consell Rector

Vicente París Forés

 

Notas:

1.D’acord amb al que disposen en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'entitat (Av. Joan Carles I, núm. 18), on podran ser examinats de 10.00 a 12.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria i fins al dia de celebració de l'Assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com a l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'Ordre del dia.

2.Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'Assemblea General, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel comité de nomenaments i remuneracions, conforme la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la Direcció General d'aquesta Caixa Rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present Assemblea.