1.- ¿Què és un Compte de Pagament Bàsic?

El Compte  de Pagament Bàsic és un compte no remunerat destinat a persones físiques, majors d'edat, que actuen amb un propòsit aliè a la seua activitat comercial, empresarial, ofici o professió, que permet disposar d'un mitjà financer per a realitzar les operacions bàsiques tals com: ingressos i retirades d'efectiu des de l'oficina o en caixer, transferències i domiciliació de rebuts.

2.- Objectius del Compte de Pagament Bàsic.

Els objectius del Compte de Pagament Bàsic són:

 • Facilitar l'accés als serveis bancaris bàsics a qualsevol persona física.
 • Transparència i comparabilitat de les comissions aplicades als comptes de pagament.
 • Facilitar el trasllat de comptes tant dins d'Espanya com a la Unió Europea.

3.- Qui pot sol·licitar un Compte de Pagament Bàsic.

 • Pot ser contractat per qualsevol persona física,  major d'edat, que residisca legalment a la Unió Europea, inclosos els clients que no tinguen domicili fixe; i que no destine l'ús del compte a la seua activitat professional.
 • També les persones sol·licitants d'asil i fins i tot els que no tinguen un permís de residència, però  la seua expulsió siga impossible per raons jurídiques o de fet.
 • Sempre que no disposen d'un compte similar en una altra entitat a Espanya.

4.- Quins serveis inclou?

El Compte de Pagament Bàsic permet al client disposar dels següents serveis:

 • Disposar dels diners sempre que ho necessite tant en l'oficina com en els caixers
 • Realitzar ingressos en efectiu
 • Realitzar i rebre transferències
 • Domiciliar rebuts

Per a la contractació del Compte de Pagament Bàsic no és necessari ni obligatori adquirir cap altre servei, però pot disposar dels següents productes addicionals si els sol·licita:

- Podrà disposar d'una Targeta de Dèbit, associada al Compte, per a realitzar compres en comerços amb càrrec immediat als fons d'aquesta, consultes de saldo i retirades d'efectiu en caixer, realitzar traspassos o transferències, pagament de rebuts, recàrregues de mòbil… tota l'operativa disponible en els caixers de Caixa Benicarló i Caja Rural repartits per tot el territori espanyol.

- També podrà tindre accés al servei de banca multicanal ruralvía, que permet realitzar tota l'operativa bancària indicada anteriorment, en qualsevol moment i lloc, sense haver d'acudir a l'oficina, a través de la web ruralvia.com, les aplicacions de mòbil i Tablet. 

5.- Comissions del Compte de Pagaments Bàsic.

El Compte de Pagament bàsic té una comissió mensual màxima de 3,00 €, entre els quals es troben  inclosos els següents serveis:

 • Obertura, utilització i tancament del compte.
 • Dipòsit de fons en efectiu en euros.
 • Retirades de diners en efectiu en euros en oficines o caixers de Caixa Benicarló i Caixa Rural situats a Espanya o en altres Estats membres de la Unió Europea.
 • Inclou fins a 120 operacions de pagament a l'any en euros dins de la Unió Europea, consistents en pagaments de rebuts domiciliats i transferències, incloses les transferències permanents, tant en oficines de Caixa Benicarló com per ruralvía.
 • Si sol·licita la contractació de la targeta de dèbit, s'inclouran dins de la comissió indicada, els pagaments realitzats amb aquest suport, tant físics com en línia a la Unió Europea.

En els casos en els quals es considere que el client es troba en situació especial de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social, el compte tindrà caràcter gratuït, almenys durant els dos primers anys a comptar des de la data de formalització del compte. Transcorregut aquest termini se li sol·licitarà al client titular del compte l'actualització de la informació, per a determinar si es manté en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social o per contra, ha deixat de pertànyer al citat col·lectiu.

Exemple representatiu:
- TAE -1,193% calculada per al supòsit d'exemple per a saldo diari de 3.000€ mantingut durant un any, sense remuneració i amb una comissió de manteniment de 3,00€ mensuals.
- TAE -0,718% calculada per a un supòsit d'exemple per a saldo diari de 5.000€ mantingut durant un any, sense remuneració i amb una comissió de manteniment de 3,00€ mensuals.
- TAE 0,00% per a qualsevol supòsit d'exemple en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social.

Tarifes Compte de Pagaments Bàsic: Consulte ací la relació de comissions associades al Compte de Pagaments Bàsic i els seus principals serveis associats.

Informació interesses, comissions i despeses: De forma anual Caixa Benicarló enviarà als titulars del Compte de Pagaments Bàsic un document denominat “Resum Anual de Comissions, Despeses i Interessos” on l'informarem detalladament sobre els interessos, comissions i despeses pagades o cobrades durant l'exercici de l'any anterior.

6.-Quins són els criteris que determinen la situació de vulnerabilitat o de risc d'exclusió social

Per a determinar aquestes situacions s'avaluarà la renda i el nombre de membres de la unitat familiar, utilitzant l'indicador de Rendes d'Efectes Múltiples (Iprem). Es consideraran dins d'aquest col·lectiu quan el client no supere els següents llindars:

 • Per a persones no integrades en cap unitat familiar i amb ingressos inferiors a dues vegades l'indicador públic de renda.
 • Persones integrades en una unitat familiar amb menys de 4 membres i amb ingressos inferiors a dues vegades i mitja l'indicador públic de renda.
 • Persones integrades en unitats familiars compostes per 4 o més membres o que tinguen reconeguda la seua condició de família nombrosa i amb ingressos inferiors a tres vegades l'indicador públic de renda.
 • Persones integrades en unitats familiars que tinguen en el seu si a una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33% (reconegut oficialment per resolució expedida per l'Institut de Majors i Serveis Socials o per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma en la qual resideix): ingressos inferiors a tres vegades l'indicador públic de renda.

A més de l'anterior, es requereix que:

 • no concórreguen titularitat, directa o indirecta, o dret real algun sobre béns immobles, exclosa l'habitatge habitual
 • ni siguen titulars reals de societats mercantils, per part de cap dels membres que integren la unitat familiar.

7. Documentació necessària per a acreditar que es troba en situació de vulnerabilitat o de risc d'exclusió social

Per a acreditar aquesta situació i disposar del compte de forma gratuït, s'haurà d'aportar a Caixa Benicarló la següent informació:

-Nombre de persones que componen la unitat familiar: per a acreditar aquesta informació el client haurà de presentar davant Caixa Benicarló els següents documents:

 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet. En cas de no disposar de la documentació anterior, s'haurà d'aportar un informe emés pels serveis socials de l'Ajuntament en el qual estiga empadronat, on s'informe sobre la composició de la unitat familiar.
 • Certificat actualitzat d'empadronament en el qual figuren totes les persones empadronades en l'habitatge.

-Percepció dels ingressos pels membres de la unitat familiar:

 • Certificat de rendes, i si escau, certificat relatiu a la presentació de l'Impost de Patrimoni, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, amb relació l'últim exercici tributari.
 • Últimes tres nòmines percebudes.
 • Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per la Comunitat Autònoma i les entitats locals.
 • En el cas del treballador per compte propi, el certificat expedit per l'òrgan gestor en el qual figure la quantia mensual percebuda si estiguera percebent la prestació per cessament d'activitat.
 • En el cas de no disposar de renda alguna justificable a través dels documents indicats anteriorment, haurà de presentar un informe emés pels serveis socials de l'Ajuntament en el qual estiga empadronat en el que s'indique la idoneïtat per a l'accés a la gratuïtat del compte.

- Es podrà sol·licitar al client l'absència de titularitat, directa o indirecta, de drets reals sobre béns immobles, exclosa l'habitatge habitual i de la titularitat real de societats mercantils mitjançant:

 • Nota simple negativa de localització en la qual conste que no és titular de drets reals obtinguda a través del Fitxer localitzador de titularitats inscrites (Floti).
 • Certificació negativa de la titularitat real de societats mercantils obtinguda a través del Registre únic de Titularitats Reals del Ministeri de Justícia (es podrà referir al Registre de Titularitats Reals del Col·legi Oficial dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya o a la  Base de dades de Titularitats Reals del Consell General del Notariat, en tant no s'haja creat el Registre únic de Titularitats Reals del Ministeri).
 • El cost que poguera suposar l'obtenció de la informació serà assumit per Caixa Rural Benicarló i no es repercutirà al client

Caixa Benicarló podrà sol·licitar al client autorització per a obtindre de forma telemàtica la informació indicada en l'apartat anterior per part de l'Administració competent, sempre que aquest servei es trobe disponible per part d'aquesta Administració de forma telemàtica.

L'acceptació o denegació de la condició de gratuïtat del compte es comunicarà, per escrit i de forma gratuïta, en un termini no superior a 30 dies a comptar des de la data de l'aportació completa de la informació indicada anteriorment o des de l'autorització del client a l'accés telemàtic sol·licitat a l'Administració competent.

Transcorreguts dos anys des del reconeixement de la situació de vulnerabilitat se li sol·licitarà al client titular del compte l'actualització de la informació, per a determinar si es manté en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social o per contra, ha deixat de pertànyer al citat col·lectiu. Caixa Rural Benicarló informarà el client amb almenys 15 dies d'antelació a la finalització del termini de dos anys de la pròrroga de la gratuïtat del compte de pagament bàsica o de la pèrdua de tal dret

8.- Motius pel que es pot denegar l'obertura del Compte.

Caixa Benicarló podrà denegar l'obertura d'un Compte de Pagaments Bàsic si es produeixen alguna de les següents situacions:

 • Si no aporta la documentació requerida per Caixa Rural.
 • Si l'obertura és contrària als interessos de Seguretat Nacional o d'ordre públic.
 • Si ja és titular a Espanya d'un altre compte que li permet disposar dels serveis bàsics, a excepció  que decidisca  resoldre el contracte amb l'altra entitat. En aquest cas Caixa Benicarló podrà verificar-ho abans d'obrir el compte i fins i tot sol·licitar una declaració responsable signada.

Si per alguna de les causes citades anteriorment Caixa Benicarló considerara que no pot gestionar-se l'obertura del Compte de Pagaments Bàsica, es comunicarà al sol·licitant per escrit en un termini màxim de 10 dies aquesta decisió.

En cas que no estiga conforme amb la denegació de la seua sol·licitud podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del Servei d'Atenció al Client de Caixa Benicarló a través dels següents mitjans:

 • Correspondència Postal: Av. Joan Carles I, 18   12580-Benicarló
 • Telèfon: 964460424
 • Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Una vegada rebuda la seua reclamació, el Servei d'Atenció al Client resoldrà en els 10 dies naturals següents l'admissió o no a tràmit d'aquesta, i disposarà d'un termini màxim de 2 mesos per a resoldre l'expedient des de la data en què la queixa o reclamació fora presentada en el servei d'atenció al client o en alguna oficina oberta al públic o adreça de correu electrònic de Caixa Benicarló, excepte en aquells casos en els quals per normativa els terminis de resolució hagen de ser inferiors.

Durant aquest període de temps, no podrà acudir a altres vies judicials o arbitrals per a la resolució del mateix cas, haurà d'esperar que el Servei d'Atenció al Client haja dictat resolució.

Si la solució que li ofereix Caixa Benicarló no li resulta satisfactòria o haguera transcorregut el termini màxim de dos mesos des de la presentació del seu escrit sense rebre resposta, podrà plantejar la seua  reclamació davant el Servicio de Reclamaciones del Banco de España (Calle Alcalá, 48 - 28014 Madrid- Teléfono 901 545 400), o través de la seua oficina virtual: https://clientebancario.bde.es.

Haurà de tindre en compte que el citat organisme, li exigirà la justificació d'haver acudit prèviament al Servei d'Atenció al Client de l'entitat.

9.- L'entitat pot resoldre el contracte anticipadament?

Caixa Benicarló podrà resoldre unilateralment el contracte del Compte de Pagaments Bàsic quan es complisca alguna de les següents condicions:

A)Resolució amb avís previ de 2 mesos abans de la resolució del contracte als titulars:

 • No s'haja efectuat cap operació en el compte durant més de 24 mesos consecutius.
 • El titular del Compte de Pagaments Bàsic haja obert posteriorment a Espanya un altre Compte que li permeta fer ús dels mateixos serveis.
 • Quan el titular no residisca legalment a la Unió Europea.

B)Resolució sense avís previ, de forma immediata:

 • Quan s'haja utilitzat deliberadament el compte per a finalitats il·lícites.
 • El titular haja facilitat informació incorrecta per a obtindre el compte.

C)Resolució sense avís previ; amb justificació:

 • Que no s'haja aportat la documentació o informació requerida per l'entitat.

10.- Com i on pot contractar-lo

Per a contractar el Compte de Pagament Bàsic haurà d'acudir a qualsevol de les nostres oficines de Caixa Benicarló, on se li sol·licitarà la formalització del contracte d'obertura del compte. A més, haurà de signar la declaració on s'indica que no disposa d'un compte de pagament en una altra entitat a Espanya i haurà d'aportar la informació requerida per Caixa Benicarló en compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.