Caixa Rural Benicarló, Entitat Financera degudament constituïda i domiciliada a Espanya, està compromesa en el compliment estricte de tota normativa, nacional i internacional, de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

Aquest compromís comporta l'aplicació de les polítiques i procediments escrits establerts en compliment de la legislació espanyola i internacional, sent supervisats, tant l'establiment com el seu compliment, pel Servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).


Aquestes polítiques i procediments de prevenció del blanqueig tenen com a objectiu la no utilització de l'estructura de l'Entitat per a la realització d'activitats que pogueren estar relacionades amb el blanqueig de capitals.

Les principals obligacions arreplegades en les esmentades polítiques i procediments consisteixen en:

   - Establiment de mesures d'admissió, identificació i coneixement del client.
  - Anàlisi d'operacions, a través d'eines informàtiques que permeten la detecció d'operacions sospitoses o inusuals.
  - Implantació de sistemes de detecció de persones físiques i jurídiques incloses en llistes públiques de persones relacionades amb el finançament del terrorisme.
  - Comunicació al Banc d'Espanya de totes aquelles operacions sospitoses d'estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
  - Comunicació al SEPBLAC de tota aquella informació que siga requerida per aquest organisme, o bé d'obligada comunicació.
   - Formació a tots els empleats de l'entitat en matèria de prevenció de blanqueig de capitals. 
   - Auditoria, tant interna com a externa, dels procediments establerts i del seu compliment.
   - Establiment d'un Òrgan de Control Intern i Comunicació.
   - No establiment de relacions de negoci amb Bancs Pantalla (Shell Banks).

Totes les polítiques i procediments que en matèria de prevenció del blanqueig de capitals són aplicades per CAIXA RURAL BENICARLÓ, són actualitzades en funció de l'establert en la normativa vigent a cada moment.