Avís legal

Aquest Website ha sigut creat per Caixa Rural Benicarló, amb caràcter informatiu.

El fet d’accedir a aquest Website implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Termes i condicions

Els termes i condicions que s’indiquen en aquest Avís Legal regulen l’accés i l’ús del website www.caixabenicarlo.es, el titular del qual és CAIXA RURAL BENICARLÓ (d’ara en avant Caixa Benicarló), entitat registrada sota el número 3162, secció A del Registre d’Entitats Cooperatives de Crèdit del Banc d’Espanya i amb el número CV-86 del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb domicili social a Benicarló (Castelló), Avinguda de Joan Carles I, 18 i CIF F12013348.

Tots els productes i serveis prestats per Caixa Benicarló es troben sotmesos a la legislació vigent i sota la supervisió del Banc d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i altres organismes reguladors.

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest website no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que residisquen en jurisdiccions on els seus continguts no es troben autoritzats. Únicament es troben compreses en aquest website aquelles pàgines que hagen sigut publicades sota el domini de Caixa Benicarló. L’accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris. L’accés a aquest website no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Caixa Benicarló i l’usuari. L’accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

Continguts

Caixa Benicarló fa els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en aquest website i obté la informació inclosa en el website de fonts considerades com a fiables. No obstant això, Caixa Benicarló no garanteix que aquesta informació siga exacta, completa o actualitzada i, conseqüentment, no es responsabilitza de les conseqüències que pogueren derivar-se dels errors en els continguts que pogueren aparéixer en aquest website, proporcionats per tercers. Caixa Benicarló no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada en el website, prevaldrà la versió impresa. Caixa Benicarló declina la responsabilitat que es puga derivar de la mala utilització dels continguts, reservant-se el dret a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a aquests, de manera temporal o definitiva. Així mateix, declina la responsabilitat sobre qualsevol informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços a la pàgina web de Caixa Benicarló, així com dels resultats obtinguts per l’ús d’aqueixa informació.

Navegació, accés i seguretat:

Aquest lloc web ha sigut dissenyat per a suportar els navegadors Internet Explorer 8.x i superiors i Chrome última versió. Caixa Benicarló no es fa responsable dels perjudicis que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha sigut dissenyat el website.

L’accés als serveis d’índole transaccional es realitza sota un entorn segur, utilitzant en protocol https de tal forma que la informació transmesa a través d’aquests serveis es manté xifrada.

Caixa Benicarló no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web siga ininterromput o que estiga lliure d’error. En cap cas Caixa Benicarló serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgisquen per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer en operacions de naturalesa financera.

Dispositius portàtils

Part del contingut del website de Caixa Benicarló està adaptat per al seu ús en dispositius portàtils, per la qual cosa el contingut de les aplicacions mòbils pot no ser idèntic al propi en el portal.

Determinats serveis oferits per a les aplicacions dels dispositius portàtils podran requerir la geolocalització de l’usuari, per exemple, en el supòsit de cerca de caixers pròxims a la ubicació del dispositiu portàtil.

Per a poder accedir als serveis citats, se sol·licitarà l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització en el seu dispositiu, la qual vosté podrà desactivar en qualsevol moment.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

Aquest website i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés a aquest website no atorga als usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest website. El contingut d’aquest website pot ser descarregat al terminal de l’usuari (*download), sempre que siga per al seu ús privat i sense cap fi comercial; per tant, no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d’aquest website amb finalitats públics o comercials. Caixa Benicarló no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. Caixa Benicarló reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual incloent el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest website a la seua terminal, no podrà disseccionar-lo per al seu estudi, o descompilar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge. El nom comercial, les marques, logo, productes i serveis que conté aquest website es troben protegits per ley.la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública i qualsevol altra activitat que es puga fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzen sense l’autorització per escrit de Caixa Benicarló, és una infracció sancionada per la legislació vigent.Caixa Benicarló es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual i indústria

Protecció de Dades:

Caixa Benicarló compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat bancària.

Caixa Benicarló ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantindre el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura que siga possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan siga sol·licitada l’emplenament d’un formulari en el qual es recullen dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades. Les dades personals recollides només seran tractats i/o cedits amb l’expressada finalitat, i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estiga sempre actualitzada i no continga errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquen, com més prompte millor, les modificacions i rectificacions de les seues dades de caràcter personal.

Ús de Cookies:

La pàgina web de Caixa Benicarló disposa de cookies, que són xicotets fitxers de dades que s’emmagatzemen en l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació en les nostres pàgines web que puguen servir per a personalitzar el seu accés en successives visites, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació efectuada, o conéixer preferències d’usuaris.

La política de cookies de Caixa Benicarló se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta, Caixa Benicarló l’informarà de les cookies que utilitza en el seu lloc web (Política de cookies) i, quan calga, sol·licitarà el seu consentiment per a poder utilitzar-les.

Jurisdicció i legislació aplicable:

Els termes i condicions que regeixen aquest website i totes les relacions que pogueren derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Caixa Rural Benicarló © Tots els drets reservats.

Menú