Atenció al client

Aquesta entitat disposa d’un Servei d’Atenció al Client al que es poden dirigir els clients que ho estimen oportú, per escrit, a l’adreça:

Departament d’atenció al client

Caja Rural Benicarló S.Coop. de Crédito V.

Avda. Joan Carles I, 18 – 12580 Benicarló.

Teléfono: 964 46 04 24 Fax: 964 46 70 62

Email: sac@caixabenicarlo.es

Formulari de reclamacions i queixes

Defensor del Client en determinades Societats Cooperatives de Crèdit

D. Teodoro de Agustín de Parra

Paseo de la Castellana, nº21, piso 5º – 28046 Madrid

Email: defensor.cliente@argaliabogados.com

Telf.: 91 794 13 00

L’entitat té l’obligació d’atendre i resoldre les queixes i reclamacions presentades pels seus clients, en el termini de dos mesos des de la seua presentació.

Si la solució oferida no li resultara satisfactòria, o han transcorregut dos mesos des de la presentació sense que s’haja rebut la resolució del Servei d’Atenció al Client, el client podrà plantejar les seues queixes i reclamacions, segons corresponga, davant:

Servei de reclamacions del Banc d’Espanya

Alcalá, 48 – 28014 Madrid, tfnº 901 545 400, o través de la seua oficina virtual: www.bde.es

Formulari de reclamacions i queixes

Oficina d’Atenció a l’Inversor de la Comissió Nacional del Mercat de Valors

Dirección: edison, 4 – 28006 Madrid, tfnº 902 149 200, o través de su página web: www.cnmv.es

Formulari reclamacions i queixes

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Adreça: Paseo de la Castellana nº 44, 28046 Madrid, tfnº 902 19 11 11, web: www.dgsfp.mineco.es

Formulari reclamacions i queixes davant la DGSyFP

Davant la plataforma de resolució de litigis en línia (Online DisputeResolution-ODR)

De conformitat amb el Reglament (UE) Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE”, juntament amb la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució alternativa de litigis en matèria de consum, es crea, a nivell europeu una plataforma de resolució de litigis en línia (ODR, per les seues sigles en anglès), amb l’objectiu de facilitar la resolució extrajudicial de litigis entre consumidors i indústria quan es tracta de reclamacions relatives a serveis o productes en línia.  

Per a conèixer el procediment de presentació de reclamacions a través de ODR, punxe ací

Veure referències a la normativa de transparència i protecció al client de serveis financers

Menú