Informació addicional sobre protecció de dades

(Aplicable a partir del 25 de maig de 2018)

1. Responsable. Qui tractarà les seues dades?

1.1. CAIXA RURAL BENICARLÓ, S. Coop. de Crèdit V., amb CIF F12013348 i domicili en Av/ Joan Carles I, 18 Benicarló, 12580. Telèfon 964 460 424.

1.2. El Delegat de Protecció de Dades (d’ara en avant DPD) és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si requereix contactar amb ell, pot fer-ho en admin@caixabenicarlo.es o mitjançant carta remesa a l’adreça anterior, incloent-hi la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

2. Tractaments compatibles. Com ara li explicarem, existeixen uns tractaments de dades necessàries per al servei contractat o sol·licitat, i altres voluntaris o addicionals, que es consideren compatibles amb els primers, perquè únicament tenen per objecte millorar els nostres productes i serveis, així com remetre-li publicitat el més ajustada a la seua persona. Aquestes finalitats addicionals voluntàries requereixen, segons els casos, o bé que ens haja donat el seu consentiment, o bé que no s’haja oposat, per existir un “interés legítim” en el tractament. Pot trobar la definició d’interés legítim a continuació.

3. Legitimació. Per què es tracten les dades?

3.1. Els tractaments necessaris es basen a complir les normes, o bé executar els contractes, precontractes en què siga part, o les seues sol·licituds.

3.2. Els tractaments addicionals es basen en un “interés legítim” del responsable, o bé en el seu consentiment, que sempre pot revocar sense cap perjudici.

3.3. També les normes (actualment la Llei 34/2002, d’11 de juliol) permeten que si existeix una relació contractual prèvia amb Vosté, se li puguen remetre comunicacions comercials per correu electrònic, SMS o mitjà de comunicació equivalent referents a productes o serveis comercialitzats per la nostra empresa que siguen similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb Vosté, amb dret a oposar-se a continuar rebent-los en cada enviament, i també en el moment de la recollida de les dades.

4. Legitimació. Què és el “interés legítim”?

4.1. Les normes indiquen que hi ha interés legítim per a tractar les seues dades quan el tractament és necessari per a la satisfacció de necessitats del responsable o d’un tercer, sempre que no prevalga la seua privacitat. Això implica ponderar totes dues qüestions case a cas. Per exemple, les pròpies normes reconeixen interessos legítims associats amb el màrqueting o a compartir dades entre un grup d’empreses per a fins administratius interns.

4.2. De la mateixa manera, les autoritats de protecció de dades ja han pogut concloure alguns casos d’interés legítim, subjectes a uns certs requisits, com succeeix a atendre la prevenció del frau, informar-lo de crèdits pre concedits o operacions similars amb uns certs requisits, i realitzar una anàlisi de solvència previ per a oferir-les, ajustar les ofertes comercials al seu perfil particular, elaborar patrons o models de comportament sobre la base de dades anònims o “seudonimizados”[1], actualitzar dades essencials dels seus contractes o precontractes amb fonts públiques o dades manifestament públiques, incloses xarxes socials, etc.

4.3. Amb la seua oposició en qualsevol moment podran cessar els tractaments basats en inters legítim.

5. Finalitats Per a què s’usaran les seues dades?

5.1. Els tractaments necessaris són:

5.1.1. Complir l’ordenament jurídic (lleis i altres normes), la qual cosa implica a vegades cedir les dades a les autoritats, entre ells al Banc d’Espanya i l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

5.1.2. Atendre les seues sol·licituds per a contractar amb nosaltres, així com executar els contractes i precontractes en què siga Vosté parteix.

5.1.3. Analitzar la seua capacitat econòmica per a avaluar el risc d’impagament de les operacions, i així concedir-les o no. És a dir, per a concedir-li crèdits, préstecs, autoritzacions de descobert o crèdits preconcedidos sobre el seu compte, serveis de rènting, lísing, descompte d’efectes, confirming o altres productes similars cal analitzar prèviament aquesta capacitat. Això implica crear perfils i prendre decisions automatitzades per a això. Sempre té dret a la intervenció humana en aquestes decisions (veja l’apartat “Drets”).

5.1.4. Durant la celebració dels contractes que impliquen un risc d’impagament per al responsable, la normativa obliga a analitzar la seua solvència per a dotar provisions comptables (reservar diners per si es produeix un impagament). Això de nou implica realitzar perfils i prendre decisions automatitzades, així com convertir les seues dades en anònims, o agregar-los, per a crear patrons, amb la finalitat de complir la normativa.

5.1.5. Realitzar test d’idoneïtat i conveniència per a contractar amb Vosté uns certs productes, doncs a això ens obliga la legislació vigent per a comprovar que Vosté pot prendre decisions d’inversió, així com entendre els seus riscos.

5.1.6. Realitzar perfils i decisions automatitzades perquè els contractes que se li proposen s’ajusten a les necessitats i conveniència del client, en particular per l’obligació continguda en la Directiva 2016/97 i la seua normativa de desenvolupament.

5.1.7. Previndre el frau i la Prevenció del Blanqueig de Capitals, duent a terme els tractaments que incloguen perfils o decisions automatitzades precises per a les obligacions imposades per la normativa.

5.1.8. Recaptar i conservar els enregistraments de trucades telefòniques.

5.1.9. Recaptar i conservar imatges de vídeo amb finalitats de seguretat privada pels terminis marcats en la llei.

5.1.10. Actualitzar les seues dades essencials (dades identificatives i altres inclosos com a necessaris en cada contracte) i enriquir-los amb dades públiques (registres públics, cadastre o dades que Vosté haja fet manifestament públics) amb la finalitat de complir les obligacions d’identificació i altres indicades en els paràgrafs anteriors que siguen aplicable.

5.1.11. En cas que actue per compte d’una persona jurídica, o d’un tercer, les seues dades de contacte es tractaran igualment per a mantindre la relació jurídica.

[1] «seudonimización»: el tractament de dades personals de manera tal que ja no puguen atribuir-se a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació addicional figure per separat i estiga subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s’atribuïsquen a una persona física identificada o identificable.

5.2. Els tractaments voluntaris basats en un interés legítim o en normes, llevat que s’haja oposat Vosté anteriorment, o ho faça ara, i sempre que continue sent client de l’entitat, són:

5.2.1. Remetre-li comunicacions comercials de productes i serveis comercialitzats per la nostra entitat, dins de la seua expectativa raonable de privacitat (per exemple, productes similars als que ha contractat), per qualsevol mitjà inclòs el telefònic, postal i correu electrònic, sms, mitjà de comunicació equivalent, o avís durant la navegació. Els productes que la nostra entitat comercialitza són els propis d’entitats de crèdit, els relatius a inversió i les assegurances, per comptar amb la nostra operadora banca-segurs i amb pòlisses col·lectives a la seua disposició.

5.2.2. Elaborar perfils particulars per a ajustar la nostra relació amb Vosté, que es basaran en dades de no més d’un any d’antiguitat relatius a les transaccions realitzades per Vosté (això és els moviments i conceptes del seu compte corrent, operacions i contractes realitzats, pagaments amb targetes i dades de navegació per la nostra web per a contractar, especialment).

5.2.3. Analitzar la seua solvència amb dades internes per a remetre-li comunicacions sobre crèdits pre concedits o finançament.

5.2.4. Cedir les seues dades per a la prevenció del frau i creació de fitxers comuns, d’acord amb la normativa, així com per a garantir la seguretat de les nostres xarxes i informació. Igualment per a transmetre les seues dades personals del grup empresarial i entitats afiliades, però només per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades de clients. Pot consultar en destinataris les entitats que conformen el “grup” Caixa Rural (Veure apartat 9).

5.2.5. Actualitzar les seues dades essencials (dades identificatives i altres inclosos com a necessaris en cada contracte) i enriquir-los amb dades públiques (registres públics, cadastre i informació que Vosté haja fet manifestament pública) amb finalitats comercials i per a l’adequat manteniment de la relació amb el client.

5.2.6. Crear models de comportament a través de dades seudonimizados i anònims, amb la finalitat de generar nous productes o serveis, millorar els mateixos o l’atenció que li brindem.

5.2.7. Realitzar enquestes de satisfacció amb els productes i serveis contractats.

5.2.8. Les dades de contacte de persona jurídica referits a la seua localització professional, també seran tractats basats en interés legítim, amb la finalitat de mantindre relacions comercials o altres de qualsevol índole amb la persona jurídica en la qual l’afectat preste els seus serveis. El mateix s’aplicarà a les dades d’empresaris individuals quan es referisquen a ells únicament en aquesta condició i no es tracten per a entaular una relació amb els mateixos com a persones físiques.

5.3. També són tractaments voluntaris basats en el seu consentiment, que sempre pot revocar sense que això li supose cap perjudici, els següents:

5.3.1. Remetre-li comunicacions comercials de productes i serveis propis i de tercers, d’empreses del Grup Caixa Rural, o de productes no similars als que ha contractat, per qualsevol mitjà inclòs el telefònic, postal i correu electrònic, sms, mitjà de comunicació equivalent, o avís durant la navegació. Especialment dels sectors financer, assegurador, motor, llar, salut, inversió, immobiliari, electrònica, telecomunicacions, oci, hostaleria i viatges.

5.3.2. Consultar la seua informació en la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social) per a la finalitat d’identificar i comprovar la seua activitat econòmica per a complir la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i altres normes, així com els codis de verificació d’impostos, amb la mateixa finalitat.

5.3.3. Cedir les seues dades a Caixa Benicarló Operador Banca Seguros Vinculado S.L.U, a RGA MEDIACIÓ, O.B.S.V., S. a., i a “RGA” perquè puguen fer-li ofertes especials sobre productes del sector assegurador, o a la resta d’empreses del grup Caixa Rural (per a la seua enumeració veja l’apartat 9 “Destinataris”).

5.3.4. La utilització de “cookies” per a millorar la seua navegació, podent obtindre més informació a través de la “política de cookies” que li apareixerà per a consentir-la abans d’iniciar la navegació.

5.3.5. La geolocalització de la seua posició, quan així ho consenta per a la prestació d’un servei que el requerisca, de la forma en què se li explicarà convenient amb el dispositiu que estiga utilitzant, o amb la “App” corresponent.

5.3.6. Cedir les seues dades a un tercer quan exercite un dret de portabilitat, o quan, també amb el seu consentiment, integre la informació en un agregador financer.

5.3.7. Actualitzar i enriquir les seues dades amb fitxers de solvència patrimonial i de crèdit, així com amb altres dades manifestament públiques (registres, xarxes, etc.), envers ells ajustar i segmentar les nostres ofertes a la seua persona.

5.3.8. Qualssevol altres que en el futur ens consenta, per comptar amb la seua confiança per a això, com serien la incorporació de les seues dades als canals de fidelització, enquestes promocionals, sortejos o avantatges especials per a clients que siguen creades.

5.4. Tractaments operats per obligació legal:

5.4.1. Comprovar formalment la seua identitat i/o la titularitat real de les persones jurídiques que desitgen realitzar operacions immobiliàries, financeres o mercantils amb la nostra entitat, de conformitat amb els articles 3 i 4 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

5.4.2. Completar la declaració informativa sobre la seua residència fiscal en els supòsits enumerats per l’article 37 bis Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.

5.4.3. Garantir la seguretat de les persones i els béns mitjançant el sistema de videovigilància que tota entitat financera a Espanya es troba obligada a implementar, de conformitat amb l’article 51.2 Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada, i l’article 120.1 Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Privada.

5.5. Tractaments necessaris per al compliment de contractes o mesures precontractuals en les quals l’interessat és part. Conclosa la relació contractual o precontractual, les seues dades seran conservades i suprimides conforme al que es disposa en l’epígraf 7 d’aquest document:

5.5.1. Recaptar les dades personals necessàries per a la formalització de contractes de targetes de crèdit/dèbit, sense els quals no podrem expedir targetes vinculades a un titular.

5.5.2. Gestionar la seua postulació en els processos selectius organitzats per l’entitat, comprovant les dades relatives a la seua identitat, formació i experiència (CV), així com el seu acompliment al llarg del procés de selecció.

6. “Perfilats” i decisions automatitzades. Per què i per a què s’usen?

6.1. Perfilar consisteix a utilitzar les seues dades personals per a avaluar determinats aspectes d’una persona física, en particular per a nosaltres per a analitzar o predir aspectes relatius a la seua situació econòmica (per exemple per a així complir la normativa de solvència que ens obliga a dotar provisions, i també per a concedir o no operacions de risc d’impagament), preferències personals i interessos (per a, per exemple, així ajustar les ofertes comercials al seu perfil particular, com seria informar-lo de plans de pensions en funció de la seua edat, per exemple, o d’inversions, en funció del seu perfil inversor), fiabilitat, comportament (com succeeix en els casos, per exemple, en què la normativa ens obliga a avaluar la seua formació i experiència per a comprovar l’assumpció dels riscos d’unes certes inversions), ubicació o moviments (com quan ha activat serveis de geolocalització en algun dispositiu per a beneficiar-se d’algun servei o localitzar-nos, etc.).

6.2. A vegades, aquests perfils donen lloc al fet que s’adopten decisions completament automatitzades, és a dir, sense intervenció humana, perquè això ens permet adoptar decisions homogènies, iguals per a tots, que tenen en compte dades objectives o propensions en funció de l’edat, lloc de residència, capacitat econòmica, inclusió o no en fitxers de solvència o d’insolvència, formació, professió, activitat econòmica, etc. Així succeeix quan es dona resposta automàtica a través de web a unes certes peticions de crèdits, per exemple. D’aquesta manera les decisions són més justes en ser iguals per a tots. En tot cas, en aquests supòsits té sempre dret a sol·licitar que li atenga una persona, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, perquè el nostre interés és sempre atendre-li de la forma més eficient possible. Si així succeeix, per favor, recórrega al nostre DPD o al servei d’atenció al client.

6.3. En suma, aquests tractaments ens permeten, especialment:

6.3.1. Complir amb les obligacions per a dotar provisions estadístiques (genèriques) davant possibles impagaments, ja que d’aquesta manera es pot complir amb l’obligació de previndre possibles pèrdues que afecten sectors d’activitat, demogràfics o altres analitzats de manera estadística, com els que afecten una professió o activitat econòmica en cas de crisi general de l’economia.

6.3.2. Avaluar les operacions que comporten un risc d’impagament, prenent dades de la seua persona per a poder analitzar la seua capacitat econòmica per a poder retornar l’entregat.

6.3.3. També la normativa ens obliga a analitzar la seua experiència, formació i capacitat per a poder realitzar unes certes operacions d’inversió o contractuals, per mitjà de test d’idoneïtat i conveniència.

6.3.4. Finalment, només avaluant el seu perfil concret pot remetre-se-li publicitat que realment li puga interessar en funció de les seues circumstàncies particulars.

7. Terminis. Per quant temps conservarem les seues dades?

7.1. Llevat que ens haja donat el seu consentiment, únicament mantindrem les seues dades mentre siga client de la nostra entitat. A partir d’aqueix moment, només es conservaran bloquejats (és a dir a la disposició de les autoritats corresponents i per a la defensa de l’entitat) aquelles dades mínimes necessàries relatius a les operacions i transaccions realitzades per a poder atendre qualsevol reclamació mentre no hagen prescrit les nostres obligacions. Normalment els terminis aplicables a aquestes responsabilitats són de 10 anys derivats de la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i de 20 anys per a la legislació hipotecària. Transcorreguts els terminis de prescripció es procedirà a la cancel·lació final d’aquests.

7.2. Si no és client i ha realitzat alguna sol·licitud de contractació, conservarem les seues dades mentre l’oferta que se li haja donat estiga vigent, o en cas de no haver-se fixat un termini, per un temps de 90 dies amb la finalitat de facilitar la seua contractació i evitar sol·licitar-li diverses vegades la mateixa informació.

7.3. Les imatges captades amb finalitats de videovigilància es mantindran durant un mes, excepte quan la llei autoritze terminis més amplis, per exemple quan hagueren de ser conservats per a acreditar la comissió d’actes contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions. El mateix succeirà amb les dades d’accés a edificis privats, amb finalitats d’identificació i seguretat.

8. Quines dades i tractaments són obligatoris i quines són les conseqüències de no entregar-los?

8.1.1. Observe que en els formularis de recollida de dades els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris per a poder mantindre i celebrar el contracte, precontracte o la sol·licitud d’aquest, així com per a complir les lleis i altres normes. En conseqüència, aquestes dades seran necessàries per a aquestes finalitats i sense ells no podrà continuar-se l’operativa.

8.1.2. La resta de dades i finalitats són opcionals, requereixen consentiment o estan basats en un interés legítim, de manera que sempre es pot oposar a elles conforme al que se li ha indicat, sense que la retirada del consentiment o tal oposició condicionen l’execució del contracte, o la sol·licitud d’aquest, o li generen cap perjudici.

9. Destinataris. Qui podran veure les meues dades?

9.1. Les dades únicament es tractaran pel responsable, llevat que ens atorgue consentiment per a la cessió de les seues dades a altres entitats, o aquesta vinga imposada per una llei o d’una altra manera la comunicació siga preceptiva o legítima, com succeeix amb les cessions de dades a realitzar al “Fitxer de Titularitats Financeres” del qual és responsable la Secretària d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, on es comunicaran les dades identificatives dels titulars, titulars reals, representants o autoritzats i qualssevol altres persones amb poder de disposició de comptes corrents, comptes d’estalvi, comptes de valors i depòsits a termini, així com l’obertura, cancel·lació o modificacions d’aquests productes.

9.2. Així, les seues dades seran cedides a les autoritats per a complir les normes, entre altres a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i al Banc d’Espanya, especialment a la CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.

Annex I

PROVEÏDORS

Proveïdors fitxers de solvència

– ASNEF EQUIFAX  (gestionat per Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L)

– BADEXCUG, (gestionat per Experian Bureau de Crédito S.A.)

Proveïdors habituales

– RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.,

– DOCALIA, S.L.,

– GESCOOPERATIVO, S.A., SGIIC,

– SEGUROS GENERALES RURAL S.A.,

– RURAL VIDA S.A.,

– RURAL PENSIONES E.G.F.P., S.A.

– Caixa Benicarló Operador Banca Seguros Vinculado S.L.U

– RGA MEDIACIÓN, O.B.S.V., S.A.,

–  RURAL RENTING, S.A

-LOGALTY Servicios de Tercero de Confianza S.L., European Agency of Digital Trust

– LIKEIK S.L.

Empreses del Grupo Caja Rural

-GRUCAJRURAL, S.A.,

-BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.

-RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.,

-DOCALIA, S.L.,

-GESCOOPERATIVO, S.A., SGIIC,

-SEGUROS GENERALES RURAL S.A.,

-RURAL VIDA S.A.,

-RURAL PENSIONES E.G.F.P., S.A.

-Caixa Benicarló Operador Banca Seguros Vinculado S.L.U

-RGA MEDIACIÓN, O.B.S.V., S.A.,

-RURAL RENTING, S.A

-Y CAJAS RURALES ACCIONISTAS

o Caja Rural de Navarra

o Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca

o Caja Rural del Sur

o Caja Rural de Granada

o Caja Rural de Asturias

o Caja Rural de Jaén

o Cajasiete Caja Rural

o Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Casteldans

o Caja Rural de Zamora

o Caja Rural de Soria

o Caja Rural Central de Orihuela

o Caja Rural de Extremadura

o Caja Rural Ntra. Madre del Sol de Adamúz

o Caja Rural de Salamanca

o Caixa Rural Galega

o Caja Rural de Gijón

o Caja Rural La Vall, San Isidro

o Caja Rural Regional San Agustín de Fuente Álamo

o Caja Rural Ntra. Sra. de La Esperanza de Onda

o Caixa Rural D’Algemesí

o Caixa Rural de L’Alcudia

o Caja Rural San José de Alcora

o Caja Rural San José de Almassora

o Caixa Rural Benicarló

o Caja Rural Vinarós

o Caja Rural de Almendralejo

o Caja Rural de Villamalea

o Caja Rural Cañete de Las Torres

o Caja Rural Ntra. Sra. del Rosario de Nueva Carteya

o Caja Rural de Casas Ibáñez

o Caja Rural San Isidro de les Coves de Vinromá

o Caja Rural de Aragón

o Caja Rural de Utrera

o Caja Rural de Betxi

o Caja Rural de Albal

o Caja Rural de Baena

o Caixa Popular, Caixa Rural

o Caja Rural de Teruel

Menú