Compliment normatiu

Prevenció de blanqueig de capitals

Caixa Rural Benicarló, Entitat Financera degudament constituïda i domiciliada a Espanya, està compromesa en el compliment estricte de tota normativa, nacional i internacional, de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

Aquest compromís comporta l’aplicació de les polítiques i procediments escrits establits en compliment de la legislació espanyola i internacional, sent supervisats, tant l’establiment com el seu compliment, pel Servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).

Aquestes polítiques i procediments de prevenció del blanqueig tenen com a objectiu la no utilització de l’estructura de l’Entitat per a la realització d’activitats que pogueren estar relacionades amb el blanqueig de capitals.

Les principals obligacions recollides en les esmentades polítiques i procediments consisteixen en:

  • Establiment de mesures d’admissió, identificació i coneixement del client.
  • Anàlisi d’operacions, a través d’eines informàtiques que permeten la detecció d’operacions sospitoses o inusuals.
  • Implantació de sistemes de detecció de persones físiques i jurídiques incloses en llistes públiques de persones relacionades amb el finançament del terrorisme.
  • Comunicació al Banc d’Espanya de totes aquelles operacions sospitoses d’estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
  • Comunicació al SEPBLAC de tota aquella informació que siga ben requerida per aquest organisme, bé d’obligada comunicació.
  • Formació a tots els empleats de l’entitat en matèria de prevenció de blanqueig de capitals
  • Auditoria, tant interna com externa, dels procediments establits i del seu compliment.
  • Establiment d’un Òrgan de Control Intern i Comunicació.
  • No establiment de relacions de negoci amb Bancs Pantalla (Shell Banks).

Totes les polítiques i procediments que en matèria de prevenció del blanqueig de capitals són aplicades per CAIXA RURAL BENICARLÓ, són actualitzades en funció del que s’estableix en la normativa vigent a cada moment

Compliment Penal

Menú