Informació sobre Crèdits Hipotecaris

Condicions Generals

La Llei 5/2019 reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari estableix, entre altres obligacions de transparència en relació amb els contractes de préstec immobiliari, la de publicar en la pàgina web les clàusules contractuals utilitzades en els contractes de préstec immobiliari que tinguen el caràcter de condicions generals de la contractació.

Préstec Hipotecari Fix

Préstec Hipotecari Variable

Préstec per a consumidors amb la finalitat d’adquirir o conservar drets de propietat sobre terrenys o immobles per construir

Fitxa d’Informació Precontractual

Menú