MIFID II

Què es MiFID?

La MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) és una directiva europea que regula la prestació de serveis d’inversió i, per tant, afecta directament a la forma en què les entitats de crèdit o empreses d’inversió informen, assessoren o venen productes financers als seus clients o potencials clients. Aquesta directiva està vigent des de l’1 de novembre de 2007.

MiFID II, és la Directiva 2014/65, que es basa en la millora de les regles ja adoptades per MiFID i la seua entrada en vigor és el 3 de gener de 2018..

Una altra informació d’interés

Política d’execució

Descriu les mesures adoptades pel Banc per a tractar d’obtindre el millor resultat possible per a les operacions dels nostres clients. Amb l’entrada en vigor de *MiFID II, anualment, publicarem els principals intermediaris i centres d’execució que transmeten ordres de clients per a cada classe de producte financer, així com informació sobre la qualitat d’execució obtinguda.

Política de millor execució

Política d’incentius

Informa de l’existència, naturalesa i quantia de les comissions, honoraris o beneficis no monetaris que Banc Cooperatiu pot rebre o bé pagar a tercers. Amb la finalitat de proporcionar una major claredat sobre el cobrament o pagament d’incentius li indicarem la seua quantia prèviament a la contractació de l’operació. Quan no siga possible determinar el seu import exacte, es facilitarà un mètode de càlcul o una estimació de la seua quantia. En aquest cas, se li comunicarà posteriorment l’import exacte.

Política d’incentius

Política de conflictes d’interés

La Caixa compta actualment amb mesures i procediments per a detectar, previndre o, si escau, gestionar els possibles conflictes d’interés que pogueren sorgir en la prestació dels seus serveis. En cas de no ser suficient, el Banc li revelarà la naturalesa general, l’origen dels conflictes d’interessos i les mesures adoptades per a mitigar aqueixos riscos abans d’actuar.

Política de conflictes d’interés

Principals criteris del procediment per a la prestació de serveis d’inversió

Principals Centres d’Execució (RTS 28)

D’acord amb el Reglament Delegat (UE) 2017/576 de la Comissió es mostra document adjunt, on apareix la identitat dels principals centres d’execució en termes del volum de negociació en els quals s’han executat les ordres dels nostres clients.

Principals Centres d’Execució 2017

Principals Centres d’Execució 2018

Principals Centres d’Execució 2019

Principals Centres d’Execució 2022

Principals Centres d’Execució 2023

Menú