SEPA

SEPA  es correspon amb l’acrònim de “Single Euro Payments Area”, és a dir, Zona Única de Pagaments.

Aquesta zona a la qual pertanyen els 28 estats membres de la Unió Europea a més d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Mònaco i San Marino, serà l’àrea en la qual tots els seus agents econòmics, tant ciutadans com empreses, podran realitzar i rebre pagaments en euros amb les mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions, i independentment de la seua situació d’origen i destinació.

La SEPA, que es va originar a causa de l’impuls de les entitats financeres i el suport d’altres institucions europees com, el Banc Central Europeu i la Comissió Europea, suposa la creació d’una sèrie d’infraestructures i de nous estàndards que persegueixen la igualtat de la realització i recepció de pagaments a través de transferències, domiciliacions bancàries i operacions amb targetes.

L’èxit de tots aquests processos suposarà per a totes les parts importants beneficis econòmics així com per al conjunt de la societat.

CONVERSOR SEPA   

Informació SEPA   

Objectius

L’objectiu fonamental de l’Àrea Única de Pagaments és facilitar els pagaments en tota l’àrea de Mercat Únic Europeu, en particular les transferències, els deutes directes i els pagaments efectuats amb targeta, de manera que puguen realitzar-se amb la mateixa facilitat, senzillesa, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels Estats membres.

A més pretén contribuir a la integració europea mitjançant un mercat de xicotets pagaments, en la zona de l’euro, competitiu i innovador, que puga aportar un millor nivell de serveis, productes més eficients i alternatives més barates per a efectuar els pagaments.

Per tant la SEPA  persegueix una vertadera integració monetària en el territori europeu a través de:

 • Una moneda única, que ja utilitzem des de l’any 2002.
 • Un únic conjunt d’instruments de pagament que es materialitza en els serveis de transferències, deutes per domiciliacions bancàries i pagaments amb targeta.
 • El desenvolupament d’una sèrie d’infraestructures que permeten el processament dels diferents pagaments (en euros) d’una manera eficient.
 • La utilització d’estàndards tècnics comuns en tots els països membres
 • L’aplicació de pràctiques comercials comunes.
 • La implantació, des de ja fa diversos anys i continua actualment, d’un marc legal harmonitzat que ens permeta portar a bon fi els propòsits esmentats anteriorment.
 • El desenvolupament, d’una manera contínua, de nous serveis orientats al client.

Avantatges

Augmentarà l’eficiència de les gestions dels consumidors ja que podran tindre un sol compte en la qual centralitzar tots els seus pagaments a qualsevol país de la zona d’influència SEPA.

Per exemple, les persones que viuen o treballen en un país de la Unió Europa ja no necessitaran mantindre un compte bancari al seu país d’origen i una altra diferent al país en el qual resideixen i on paguen els rebuts, el lloguer, etc., a partir d’ara podran realitzar totes aqueixes operacions amb un sol compte, per exemple des de la del seu país natal.

Permetrà la centralització dels negocis. Per a les empreses suposarà grans avantatges, ja que no hauran de mantindre diferents comptes en cada país en el qual operen. A més, podran millorar la seua gestió comptable en unificar-se el format de pagament, la qual cosa els estalviarà temps i diners.

Reduirà el cost dels pagaments transfronterers mitjançant targetes de crèdit o dèbit i transferències electròniques al mateix que les transaccions realitzades dins d’un mateix estat.

Els Terminals Punts de Venda que s’utilitzen en els comerços per a l’acceptació dels pagaments amb targetes s’aniran estandarditzant el que permetrà que els comerciants accepten una gamma més àmplia de targetes.

Major competència de mercat que es traduirà al llarg del temps en la innovació de nous productes, com per exemple la facturació electrònica, iniciació de pagaments amb telèfons mòbils o a través d’Internet, bitllets d’avió electrònics, notificacions relatives a crèdits o conciliació electrònica, i en millors preus i condicions per als usuaris.

Reducció de terminis en l’execució pagaments transfronterers fins a 3 dies hàbils.

Major grau d’integració entre tots els agents econòmics i els països que conformen la zona d’influència de SEPA.

Serveis i preus més fàcils de comparar per als clients en els tres tipus de pagaments: transferències, deutes i targetes.

Característiques operacions

1. Transferències

Una transferència SEPA és l’enviament d’una ordre de pagament des de l’entitat del pagador a l’entitat bancària del beneficiari sempre que complisca amb una sèrie de requisits:

 • Es tracta sempre d’una transferència tipus SHARE, és a dir, les despeses de la mateixa es comparteixen entre els dos intervinents de la transacció.
 • L’emissor pagarà a la seua entitat una comissió, que serà inferior a les despeses que haguera tingut si la transferència anara tipus OUR (l’ordenant assumeix totes les despeses) i el beneficiari abonarà a la seua entitat la tarifa que tinga establida per a aqueixa mena d’operacions.
 • El beneficiari rep el total de l’import de la transferència, després de manera independent la seua entitat li carregarà el cost del servei per recepció d’aquesta.
 • No té límit d’import però han de ser en euros i el seu destí qualsevol país de la zona SEPA .
 • El termini màxim per a la liquidació serà de 3 dies hàbils.
 • El client haurà d’aportar les dades completes dels comptes d’origen i destinació, és a dir, el BIC i l’IBAN.

2. Deutes

Els deutes directes són transferències, com les anteriors, acordades entre les parts, encara que les inicia el beneficiari a través de la seua entitat bancària, sempre que abans el pagador haja expressat el seu consentiment prèviament. Els deutes se solen associar als rebuts o factures i les característiques que han de complir per a ser considerats com a operacions SEPA són:

 • Han de ser en euros i el seu destí estar situat en qualsevol país membre de la zona delimitada en la SEPA.
 • Els pagaments poden ser tant periòdics com puntuals.
 • El termini màxim de liquidació és de 5 dies hàbils per al primer pagament i de 2 per als pagaments periòdics següents.
 • També han de facilitar-se les dades completes dels comptes, és a dir, el BIC i l’IBAN.

3. Targetes

Finalment, en el cas dels pagaments amb les targetes, l’entrada en vigor de la SEPA farà que:

 • Els titulars de les targetes puguen pagar en euros amb una única targeta en tota la zona SEPA. L’única limitació que poden trobar és que el comerç no admeta el pagament d’una determinada marca de targeta.

Saber més

Menú